Kế hoạch cải cách hành chính xã Triệu Hòa năm 2017

Thứ tư - 01/02/2017 20:59
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRIỆU HÒA
 
Số:   11   /KH-UBND
                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
                      Triệu Hòa, ngày  01   tháng 12 năm 2016
 
 
      
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác cải cách hành chính xã Triệu Hòa năm 2017
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60    /QĐ-UBND ngày  01  tháng  12   năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã Triệu Hòa)
 
Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại xã Triệu Hòa. UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 với các nội dung nh­­ư sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và các tổ chức, nhân dân hiểu, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước tại xã  Triệu Hòa cùng thực hiện và tham gia hưởng ứng. 
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương.
- Bộ phận “một cửa” liên thông hiện đại thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của Chính phủ và các hướng dẫn của cấp trên.
2. Yêu cầu:
 
- Năm 2017 đòi hỏi cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”, một cửa  liên thông hiện đại đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, văn hóa công sở và từng bước hoàn thiện về trình độ tin học, ngoại ngữ.
- Thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã ký cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ và đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính văn hóa công sở..
- Khai thác có hiệu quả các chương trình cải cách hành chính thông qua báo mạng, cổng thông tin điện tử, hộp thư điện tử và các văn bản hành chính cấp trên.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
1. Cải cách về thể chế:
a, Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan. Đảm bảo sự cần thiết, tính đồng bộ, hợp pháp và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.
b, Đẩy mạnh công tác rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của UBND xã đã ban hành.
 
2. Cải cách thủ tục hành chính:
a, Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý Nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của UBND Huyện.
b, Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục mới ban hành bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.
c, Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và huyện về kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại. 
 
3. Cải cách tổ chức bộ máy:
a, Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy tại UBND xã Triệu Hòa.

b, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ban, ngành chuyên môn với nhau và với cấp trên.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
a, Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng cán bộ, công chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức.
b, Quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo đủ trình độ, năng lực một cách có khoa học trong thi hành công vụ tiến tới xây dựng cơ cấu công chức gắn với vị trí việc làm và chức năng đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.
c,  Bố trí, phân công nhiệm vụ CBCC phải xuất phát từ yêu cầu công việc, đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực sở trường của công chức. 
d, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước ; động viên khen thưởng kịp thời tới CBCC có tinh thần trách nhiệm, tận tuy trong công việc. Đồng thời cần chấn chỉnh, xử lý, kỷ luật đối với CBCC sai phạm theo quy định của pháp luật.
5. Cải cách tài chính công:
 Thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại địa phương. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực nhằm giảm nguồn chi của ngân sách nhà nước, ngân sách xã.
 
6. Hiện đại hóa hành chính:
a) Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã.
b) Cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính do UBND huyện ban hành tại bộ phận một cửa của địa phương để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.
 
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhà nước
 
a) Cấp uỷ đảng, các cấp, các ngành cần vào cuộc và tích cực đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện; xác định và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu cơ quan, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ.
b) Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan của CBCC .
Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, những sáng kiến thực hiện tốt, có hiệu quả và phản ánh trung thực về tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, hiệu quả yếu kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân.
c) Thực hiện áp dụng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính và nghiêm túc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước theo quy định.
          III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (Đính kèm Phụ lục)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân xã Triệu Hòa yêu cầu trưởng các ban, ngành cần nghiêm túc thực hiện. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, các giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của ban, ngành, lĩnh vực phụ trách; trong đó nêu các trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ được giao và chủ trì,  phối hợp với các cơ quan liên quan và để ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả.
Mỗi ban, ngành phải thực hiện theo đúng thời gian, tiến độ và bám sát kế hoạch của Uỷ ban nhân dân. Trong quá trình triển khai tổ thực hiện nếu có vướng mắc hoặc khó khăn phải kịp thời báo cáo, đề xuất kịp thời để giải quyết.
 
              2. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân; cán bộ, công chức tại bộ phận“ một cửa” cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệ quả Kế hoạch này; kiểm soát chặt chẽ việc thực thi thủ tục hành chính. Tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2017;  tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan cấp trên theo định kỳ quý; 6 tháng, cả năm; Đề xuất kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
                             3. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan được thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, tổ chức, công dân và cơ quan nhà nước cấp trên đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan .
                          Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với cơ quan. Yêu cầu trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cơ sở và cán bộ, công chức cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo quy định phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2017; thường xuyên  báo cáo UBND (qua Thư­­ờng trực Hội đồng - Thi đua - Khen th­­ưởng ) xã để theo dõi ./.
 
Nơi nhận:                                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Phòng Nội vụ huyện (b/c);                                                                                  CHỦ TỊCH
- Đảng ủy, HĐND (b/c);  
- Chủ tịch; Phó CT. UBND;
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;                                                                   
- Lưu VT.
                                                                                       
                                                                                                                    Nguyễn Cường
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây